Projekty Unijne

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie.
Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw.
Cel tematyczny 03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości
Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020 Lepsze warunki do rozwoju MŚP dzięki budowaniu potencjału eksportowego
przedsiębiorstw, a także kreowaniu współpracy gospodarczej


Umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.15.00-32-0006/16-00


Projekt pn. „Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności poprzez budowanie potencjału eksportowego przedsiębiorstwa. Wdrożenie platformy internetowej oferującej usługi turystyki medycznej na rynkach niemieckim i brytyjskim”


Nazwa Beneficjenta: MEDCOM sp. z.o.o
Wartość projektu: 151 290,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 104 550,00 PLN
Okres realizacji: 01.08.2017 - 17.07.2018

Cele i rezultaty projektu

Rezultaty oraz korzyści ekonomiczne i społeczne (mierzalne i niemierzalne), które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu: