Regulamin serwisu internetowego

ZaufaneKliniki.pl

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów Serwisu ZaufaneKliniki.pl dostępnego pod adresem www.zaufanekliniki.pl .
 2. Serwis ZaufaneKliniki.pl działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). oraz w oparciu o przepisy RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz aktualnie obowiązującego prawa krajowego. 
 3. Właścicielem Serwisu ZaufaneKliniki.pl jest MEDCOM sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000485367, NIP: 8513172503.
 4. Wszystkie opublikowane na stronie materiały, cenniki, dodatkowe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Materiały na temat zabiegów publikowane na portalu nie mogą być wykorzystywane zamiast informacji lub porad udzielonych przez lekarzy lub wyspecjalizowany personel medyczny.
 6. Publikowane w Serwisie artykuły mają jedynie charakter informacyjny, a podjęcie jakichkolwiek decyzji, kroków lub metod leczenia następuje na podstawie indywidualnych działań i na własne ryzyko użytkownik.
 7. Korzystanie z zasobów Serwisu ZaufaneKlinik.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 • 2. Definicje
 1. Usługodawca - MEDCOM sp. z o. o., 71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17a, KRS: 0000485367, NIP: 8513172503 zwany również „Administratorem Danych”.
 2. Regulamin - zbiór przepisów, określających zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów serwisu ZaufaneKliniki.pl, obowiązujący każdego użytkownika.
 3. Polityka prywatności - zbiór zasad bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych informujący użytkowników o tym, jakie dane są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane. Zawiera także informacje dot. plików cookies.
 4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 5. Partner - podmioty prawne świadczące usługi medyczne lub finansujące usługi medyczne prezentowane przez Serwis.
 6. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem www.zaufanekliniki.pl.
 7. Profil Kliniki - zbiór informacji i opinii na temat gabinetu lub kliniki świadczącej usługi medyczne.
 8. Konto Partnera - obszar Serwisu skonfigurowany i udostępniony dla Partnera, dostępny pod adresem ZaufaneKliniki.pl lub indywidualnym adresem internetowym udostępnionym przez Usługodawcę za pośrednictwem dedykowanego linka, jak również po zalogowaniu.
 9. Katalog klinik – baza klinik i gabinetów medycznych zlokalizowanych na terenie Polski - przygotowanych na podstawie informacji pochodzących ze strony internetowej gabinetu / kliniki lub informacji uzyskanych telefonicznie bądź mailowo - dodanych i opublikowanych na stronie ZaufaneKliniki.pl przez pracowników Partnera.
 10. Usługa Medyczna - dowolna usługa zdrowotna realizowana w obszarze medycyny przez podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654).
 11. Poradnik medyczny – zbiór artykułów opisujący zabiegi medyczne, które użytkownik może znaleźć za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronach serwisu.
 12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy – (użytkownika), bez jednoczesnej obecności stron.
 13. Administrator Danych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca samodzielnie o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 14. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 
 15. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 16. Newsletter - oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony przez użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Usługodawcy lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Usługodawcę lub/i inne osoby, w szczególności informacje dotyczące usług oferowanych w Serwisie prowadzonym przez Usługodawcę.
 • 3. Rodzaje i zakres Usług
 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
 • udostępnia użytkownikowi usługę polegającą na nieodpłatnym korzystaniu z inteligentnej wyszukiwarki usług z zakresu medycyny oraz finansowania usług z zakresu medycyny poprzez dostęp do Profilu Kliniki i podmiotów finansujących usługi z zakresu medycyny. Odwiedzający platformę użytkownicy w prosty i intuicyjny sposób, na podstawie wpisanych parametrów - w zamieszczonej na stronie wyszukiwarce (nazwa zabiegu, lokalizacja) - mogą znaleźć klinikę lub gabinet oraz podmiot finansujący. Dzięki informacjom udostępnionym w Profilu Klinki, użytkownik w szybki sposób może zapoznać się z prezentowaną ofertą kliniki lub gabinetu, poznać personel, umówić się na wizytę lub przesłać bezpośrednie zapytanie w formie elektronicznej, żeby uzyskać dodatkowe informacje,
 • umożliwia umówienie wizyty u Partnera, który udostępniły taką możliwość.
 • umożliwia użytkownikom publikowanie informacji i opinii o zabiegach lub prezentowanych w serwisie gabinetach i klinikach,
 • umożliwia Partnerom podawanie i korygowanie informacji o sobie, a w szczególności możliwość umawiania wizyt lekarskich w swoich gabinetach.
 1. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o gabinetach i klinikach.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
 • 4. Warunki korzystania
 1. Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga rejestracji ani posiadania aktywnego konta użytkownika.
 2. Informacje cenowe dotyczące prezentowanych w Serwisie usług nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny. Szczegółowe warunki skorzystania z danej usługi  mogą nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie kontaktu za pomocą Serwisu z Partnerem.
 3. Użytkownik ma prawo umieszczenia na stronie Serwisu opinii i komentarzy na temat zabiegów lub usług świadczonych przez Partnerów.
 4. Umówienie wizyty u Partnera jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Partnerowi . Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwi zarezerwowanie wizyty
 5. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet. Serwis obsługują następujące przeglądarki internetowe: Internet Explorer powyżej wersji 8, Mozilla Firefox powyżej wersji 21, Google Chrome powyżej wersji 25, jak również przeglądarki dostępne na urządzeniach mobilnych.
 6. Partner posiadający aktywne konto w Serwisie ZaufaneKliniki.pl jest zobowiązany do nie udostępniania go osobom trzecim.
 7. Usługodawca nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem, a Partnerem.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za to, czy użytkownik przejdzie z wynikiem pozytywnym badania kontrolne i zostanie zakwalifikowany do danej procedury medycznej.
 9. Usługodawca nie odpowiada za jakość, zakres oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku czynności powziętych przez Partnera podczas realizacji umowy zawartej między Użytkownikiem, a Partnerem.
 • 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
 • nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej użytkownika,
 • nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego użytkownika,
 • szkodliwym działaniem osób trzecich,
 • spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 1. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Partnera hasła do Konta osobom trzecim oraz za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez funkcjonalności Serwisu bez konieczności wykorzystania Konta.
 2. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści lub informacji: zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe, łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa, naruszających zasady współżycia społecznego, zawierające adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach nie wskazanych dla tych danych, reklamujących serwisy konkurencyjne wobec właściciela Serwisu.
 • 6. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem Danych osobowych jest MEDCOM sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńska 17A , 71 - 441 Szczecin. 
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w oparciu o przepisy RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz aktualnie obowiązującego prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, w celach marketingowych, w celu realizacji Usługi , w celu rozpatrywania składanych przez użytkowników reklamacji, w celu archiwizacji. 
 3. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez Usługobiorcę drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę również w celu przekazywania informacji o naszym Serwisie, usługach, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Usługodawcy. 
 4. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane Partnerom oraz uprawnionym organom ale w tym wypadku wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
 5. W przypadku zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Partnera, dane osobowe użytkownika podane podczas rezerwacji zostaną przekazane temu Partnerowi, który świadczy swoje usługi. Przekazane w ten sposób dane osobowe mogą być widoczne nie tylko dla Partnera, ale również dla osób zatrudnionych przez niego takich jak pielęgniarki, recepcjonistki, pomoc medyczna.
 6. Usługodawca nie kontroluje ani nie bada sposobu w jaki lekarze i placówki wykorzystują udostępnione im przez Usługodawcę dane osobowe użytkowników.
 7. Usługodawca może również przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
  • firmy księgowe i audytorskie,
  • kancelarie prawne,
  • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta MEDCOM sp. z o.o.
  • firmy świadczące usługi call center i wysyłki sms oraz e-mail.
 8. Podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich modyfikacji, poprawiania i usunięcia danych w tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres Administratora Danych z dopiskiem „Dane Osobowe” lub o kontakt z Obsługą Serwisu.
 10. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.
 11. Do prawidłowej rezerwacji wizyty w Serwisie niezbędne jest podanie następującego zakresu danych:
 • imię,
 • nazwisko,
 • miasto,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu
 • nazwa zabiegu
 1. Ponieważ do rezerwacji usługi niezbędne jest wskazanie nazwy zabiegu lub nazwy wizyty lekarskiej co może wskazywać na przekazanie Administratorowi danych informacji o stanie zdrowia użytkownika co stanowi w myśl przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych wrażliwych. W związku z tym dane takie są pozyskiwane na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej poprzez zaznaczenie zgód w formularzu Umówi Wizytę.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Usługodawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących użytkownika i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego konta.
 3. Użytkownik oraz Partner jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Serwisie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest użytkownik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości użytkownika. 
 4. Usługodawca oświadcza, że spełnia wymagania przepisów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz aktualnie obowiązującego prawa krajowego oraz aktów wykonawczych do ustawy - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz. U. 2004 Nr 100 poz. 1024). Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności.
 5. Usunięcie danych osobowych użytkownika, dokonane na jego żądanie, uniemożliwia dalsze świadczenie usługi przez Serwis i oznacza konieczność usunięcia Konta użytkownika wraz z całą jego zawartością. Odzyskanie dostępu do usuniętego Konta jest niemożliwe.
 6. Użytkownik, który zapisał się do Newslettera, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy oraz podmiotów powiązanych i współpracujących z Usługodawcą zgodnie z dalszymi informacjami zawartymi na stronie.
 • 7.Własność intelektualna
 1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do Usługi należą do Usługodawcy i są zabezpieczone przepisami właściwego prawa autorskiego oraz traktatami międzynarodowymi.
 2. Poprzez korzystanie z Usługi, użytkownik korzystający z Serwisu nie nabywa autorskich praw majątkowych do Usługi i nie uzyskuje w tym zakresie żadnej licencji.
 3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Partnera na swojej liście referencyjnej.
 • 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pisemnie, faksem telefonicznie, elektronicznie (e-mail) lub osobiście (ustnie lub pisemnie) w siedzibie Usługodawcy: MEDCOM sp. z o. o., 71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17a,  adres e-mail: kontakt@zaufanekliniki.pl.
 2. Reklamacja użytkownika powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację użytkownika, adres e-mail użytkownika, inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacja użytkownika powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo złożonej reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany do powiadomienia użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji w sposób pisemny lub za pośrednictwem adresu e-mail.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu na stronie internetowej www.zaufanekliniki.pl oraz bezpośrednio za pośrednictwem usługi. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu i nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Partnera.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie (w szczególności Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego celu lub realizacji celów biznesowych), w przypadku gdy nie można mu przypisać winy umyślnej. Żaden system nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach.
 4. Prawem właściwym dla realizacji Usługi i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.
 5. W razie wyniknięcia sporów wynikających Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Serwisu, rozstrzygane one będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie jedynie w przypadku użytkowników nie będących konsumentami.
 6. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.